historik

Lite historik

 

Kort om läroverkets historia

 

Den skola som skulle komma att bli det högre allmänna läroverket i Falun grundades troligtvis i början av 1600-talet, och har genom seklen haft olika utformning och namn. I arkivets handlingar omnämns skolan exempelvis som Schola fahlunensis, Fahlu högre lärdoms schola och Fahlu elementarläroverk.

 

Genom ett statsrådsbeslut den 20 mars 1858 blev lärdomsskolan i Falun ett fullständigt läroverk, vars elever kunde bli behöriga till universitet. Begreppet högre allmänt läroverk introducerades i och med läroverkesstadgan från 1878 och var en nioårig utbildning som ledde till examen. År 1894 fastslogs det att läroverkets första klass skulle bygga på folkskolans tredje.

 

Läroverken var statliga utbildningsanstalter med frivillig, teoretisk utbildning på nivån mellan folkskolan (obligatorisk från folkskolereformen år 1842) och universitetet. Läroverken leddes av domkapitlen fram till år 1905 då Kungliga läroverksöverstyrelsen bildades, vilken övertog flertalet uppgifter rörande läroverkens ledning och förvaltning, och som i sin tur ersattes av Skolöverstyrelsen år 1919. Från första juli år 1966 upphörde det statliga huvudmannaskapet för läroverken och de blev kommunala gymnasieskolor.

 

Handlingarna efter denna tid förvaras på kommunarkiven. Dock var lärare och skolledare statstjänstemän fram till år 1991 och skolreformen där hela skolan blev kommunal och Skolöverstyrelsen upphörde.

 

 

Om byggnaden

hämtat från Falu hembygdsförenings hemsida

 

År 1820 invigdes Högre lärdom- och apologistiska skolan. Den låg på nuvarande Nordeas tomt. År 1849 invigdes Elementarläroverket i Falun. År 1858 antogs en ny skolreform. Då inrättades Högre elementarskolan med rätt att utbilda studenter som fick tentera i Uppsala för inträde vid universitetet.

 

År 1866 invidges slutligen Kristineskolan. Byggnaden hade från början 2 våningar och ritades av Johan Fredrik Åhbom. Stilen var nyklassisistisk. Den befanns så småningom vara för liten och man beslutade därför år 1905 att bygga på en våning. Byggnadsstilen förändrades i samband med detta till Jugend. Arkitekt var Clas Bohman.

 

På 1930-talet blev det åter nödvändigt med större utrymmen. Man byggde då till en insitutionsbyggand med kemi och fysiksalar samt en gymnastiksal, allt i funkisstil. År 1949 blev åter kostymen för trång. Man tvingades då att använda filialer i skolans närhet. Slutligen flyttade skolan till Lugnet år 1983.

 

Kristineskolan har haft en lång och skiftande historia. Glädjande nog används den fortfarande som skola. Fortfarande kan eleverna samlas i den den gamla aulan, i stort sett orörd, med sina vackra fönster och generösa ljusinsläpp. Fortfarande kan man gå i de gamla kalkstenstrapporna som har fått gropar av oräkneliga fötter.

 

Hur går denna (officiella) historiebeskrivning ihop med årtalen på läroverkets fram- och baksida? 1865-1906. Vet ej! Någon?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite om DGF, Einar Norelius, Svante Svärdström och Galder

av Eva Wigert (numer Berntsson Melin)

 

 

På 50-årsdagen av min studentexamen dammade jag i mina bokhyllor – också ett sätt att fira – och fick Gamla Falukamraters årspublikation för 1956 i min hand. Redaktör är Arne Norelius, vilket osökt fick mig att tänka på hans bror Einar Norelius. Döm min förvåning när jag i publikationen hittar en artikel om DGF-affischer författad av Svante Svärdström. Givetvis finns en avbildad affisch framställd av Einar Norelius med! Det är den med riddaren på hästen från 1918. Tuppen gol 2015.

Båda sistnämnda herrar är välkända profiler som – för att citera Johan Olof Wallin – hic, haec, hoc i Falu skola gått. Einar Norelius var en känd sagoillustratör, som kunde få stubbar att se ut som levande troll, och han illustrerade Tomtar och Troll samt tecknade Pelle Svanslös. Mest känd är han väl dock för sagan Petter och hans fyra getter. Svante Svärdström, precis som Einar Norelius, var född i Falun och var Dalarnas första landsantikvarie, en post som han hade i 12 år. Under 60 år ägnade han sig som konstvetare att forska om dalmålningar. Hans efterlämnade arkiv med fotografier, motivbeskrivningar m m förvaras på Riksarkivet.

När jag går in på nätet så kan jag konstatera att Dala Gymnasistsförening – DGF – fortfarande är levande och aktiv. Såsom f d redaktör för Galder undrar jag om tidningen finns kvar i pappersformat – eller över huvudtaget? Den var dock med redan från början vid starten 1868. Får vi alla leva och ha hälsan så kanske vi kan vara med och fira DGF:s 150 års jubileum om 2 år! Då kan man ju alltid fråga efter Galder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsskolan, FHG och HAL, hur hänger de ihop?

En rörig historia.

 

Mikael Norlin har varit behjälplig för att få ordning på historiken.

 

Falu Handelsgymnasium (FHG) inrättades i staden år 1956, inkorporerades med läroverket från 1 juli 1966 och upphörde med utgången av vårterminen 1968. Studentexamen upphörde då högre allmänna läroverket upphörde år 1968.

 

Falu Handelsgymnasium (FHG) ägdes av Falu stad, erhöll bidrag av Staten och Kopparbergs läns landsting och stod under överinseende av Kungl. Överstyrelsen för yrkesutbildning. Gymnasiet omfattade tre avdelningar av Ring 1 /3 ( varav en filialavdelning i Borlänge) , två avdelningar av ring 2/3 samt ettårig fackkurs för studenter. Filialavdelningar startades i Ludvika och Mora 1963.

 

FHG sammanblandas ofta med Falu Handelsskola. Den skolan var privatägd och låg på Kyrkbacksvägen 11. Handelsskolan var verksam mellan 1920 och 1969. Samma år som FHG startar, 1956, övertogs skolan av Falu Kommun och gick upp i yrkesskolan. En period förlade FHG sin maskinskrivningsundervisning hos Handelsskolan. Hänger alla med så långt? Inte!

 

För ytterligare klargörande för den vetgirige finns ett magisterexamensarbete av Lena Lindahl vid institutionen för ABM (arkivvetenskap) vid Uppsala universitet från 2012 som handlar om förteckningsarbete av HALs arkiv.

 

Hela uppsatsen kan läsas som PDF-fil på

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:529803/FULLTEXT01.pdf

 

eller klicka på bilden nedan

Copyright © All Rights Reserved